Reklamácia

Klinutím stiahnete protokol- reklamaciapdf

Reklamácia  pri nákupe  tovaru

Pokiaľ  žiadate o záručnú opravu, zašlete hodinky,kabelky alebo zakúpený šperk, kópiu dokladu o nákupe spolu s popisom problému na našu adresu uvedenú v kontaktoch.

Za opravy, ktoré nie sú kryté zárukou, môžeme požadovať poplatok, ktorého výška je závislá od modelu hodiniek,kabeliek či šperkov a druhu opravy. O výške poplatku Vás budeme v predstihu informovať.

 

Záruka sa nevzťahuje na:

 1. akékoľvek  poškodenie tela hodiniek, remienok,ramienok,ručiek, zipsov, vypadnutý kamienok , batérií  hodiniek nárazom, mechanickým poškodení alebo neodborným zásahom
 2. poškodenia vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania, nedostatočnej starostlivosti o hodinky alebo kabelky, nárazov, nehôd, bežného používania a zaobchádzania
 3. poškodenia vzniknuté vodou, pokiaľ nejde o hodinky určené k potápaniu
 4. nepredložením dokladu o zaplatení
 5. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru
 6. mechanické poškodenie tovaru
 7. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu alebo nesprávnym skladovaním výrobku
 8. zanedbaním starostlivosti o tovar
 9. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním v rozpore s účelom použitia tovaru a so všeobecnými zásadami, bežným používaním tovaru, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom a nesprávnym používaním tovaru
 10. neodborným zásahom,
 11. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby

Záruka sa nedá uplatniť, pokiaľ ide o poškodenia vzniknuté nehodou a z nedbalosti osôb, ktoré nie sú autorizovanými predajcami a servisnými strediskami.

 

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho – odstúpenie od zmluvy (bez udania dôvodu)

 

V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Ak sa rozhodnete  pre odstúpenie od zmluvy v tejto lehote, žiadame Vás o dodržanie všetkých nižšie uvedených podmienok:

 

 1. Tovar nesmie byť použitý.
 2. Tovar nesmie byť žiadnym spôsobom poškodený či iným spôsobom znehodnotený.
 3. Spoločne s vráteným tovarom je potreba zaslať tiež originálny daňový doklad (faktúru), ktorý bol našou spoločnosťou odoslaný po vyexpedovaní objednávky na Vami uvedený e-mail a zároveň bol súčasťou  Vami prevzatej zásielky.
 4. Prepravné spojené so zaslaním tovaru späť k predávajúcemu hradí kupujúci, vrátený tovar by mal byť pri preprave poistený (pri strate tovaru a nepoistení zásielky zodpovedá za vzniknutú udalosť len odosielateľ, t.j. spotrebiteľ, ktorý má právo na uplatnenie reklamácie).
 5. Tovar nesmie byť  v žiadnom prípade vrátený na dobierku, zásielka toho typu nemôže byť z našej strany prijatá!!  Odporúčame posielať  spätné zásielky doporučene na korešpondenčnú adresu (viď  “Kontakt “).

 

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho – odstúpenie od zmluvy (preukázané chyby výrobku)

 

Storno objednávky zo strany kupujúceho v súlade so zákonom zákon č. 102/2014 Z. z. občiansky zákonník  zo dňa 25. marca 2014, má každý zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od fyzického prevzatia tovaru. Predávajúci a kupujúci sa týmto dohodli, že práva za  zodpovednosť za chyby veci zaniknú, ak  nebudú uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia veci kupujúcim. Ak sa rozhodnete  pre odstúpenie od zmluvy v tejto lehote, žiadame Vás o dodržanie všetkých nižšie uvedených podmienok:

 

 1. Tovar nesmie byť v žiadnom prípade znehodnotený, či poškodený, len majúci výrobnú chybu zistenú počas bežného používania daného výrobku.
 2. Spoločne s vráteným tovarom je potrebné  zaslať daňový doklad (faktúru), ktorý bol našou spoločnosťou zaslaný po vyexpedovaní objednávky  a zároveň bol súčasťou Vami prevzatej zásielky.
 3. Prepravné spojené so zaslaním tovaru späť k predávajúcemu hradí kupujúci, vrátený tovar by mal byť pri preprave poistený  (pri strate tovaru a nepoistení zásielky zodpovedá za vzniknutú udalosť  len odosielateľ, t.j. spotrebiteľ, ktorý má právo na uplatnenie reklamácie).
 4. Tovar nesmie byť zaslaný na dobierku, zásielka tohto typu nemôže byť z našej strany prijatá!! Odporúčame posielať  spätné zásielky doporučene na korešpondenčnú adresu (viď  “Kontakt “). A to z dôvodu dodržania reklamačných postupov, kedy dochádza k preskúmaniu samotného práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy.

 

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám plnú kúpnu cenu  zašleme prevodom na Váš bankový účet alebo poštovou poukážkou, a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom prevzatí tovaru. V prípade uznanej reklamácie (preukázanie chyby výrobku) je našou stranou hradená celá čiastka vrátane manipulačného poplatku, ktorý vznikol zaslaním daného výrobku kupujúcemu (spotrebiteľovi). V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený späť.

 

 

Adresa pre zaslanie reklamacií :

Martin Bartoš

Juraja Sklenára 95/25

052 01 Spišské Tomášovce

 

*pri odoslaní reklamácie alebo zrušení objednávky zo strany kupujúceho – odstúpenie od zmluvy (bez udania dôvodu)  treba splniť podmienky bodu 4.0 a bodu 4.2 v obchodných podmienkach /obchodne-podmienky/ pri nesplnení nemusí byť uznananá reklamácia ani zrušenie objednávky.